Privatlivspolitik

Persondatapolitik for Jysk Vikarservice

Dette dokument har to formål:

 • At tjene som et praktisk instrument i virksomhedens arbejde med beskyttelsen af persondata
 • Som skriftlig dokumentation af vores indsats for at overholde Databeskyttelsesforordningen.

Jysk VikarServices Persondatapolitik er udformet i sammenhæng med virksomhedens overordnede strategi, værdier og visioner og er på den måde en integreret del af, hvordan virksomheden arbejder. Politikken er godkendt af ledelsen og de er gjort bekendt med deres ansvar i forhold til persondata. Hvis der opstår mistanke om, at persondata ikke håndteres korrekt, skal man straks kontakte øverste ledelse.

Persondatapolitikken bliver gennemgået og opdateret løbende, minimum en gang om året.

 

1.    Definitioner

Jysk VikarService behandler persondata i forbindelse med køb, salg, samarbejde og HR-funktioner. Nedenfor vil kernebegreber fra lovgivningen blive defineret for at lette forståelsen af persondatapolitikken.

Databeskyttelsesforordningen

Den lovgivning, som pr.  25. maj 2018 regulerer behandlingen af persondata (træder sammen med Databeskyttelsesloven i stedet for Persondataloven)

Personoplysninger

Enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person, fx navn, adresse, telefonnummer, billede, nummerplade, cpr-nummer eller lignende. Oplysninger om enkeltmandsfirmaer er derfor også personoplysninger

Følsomme personoplysninger

Oplysninger om:
Race og etnisk oprindelse, Politisk overbevisning, Religiøs eller filosofisk overbevisning, Fagforeningsmæssige tilhørsforhold, Genetiske data, Biometriske data med henblik på entydig identifikation, Helbredsoplysninger og Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Fortrolige oplysninger

Oplysninger som virksomheden og samfundet betragter som værende fortrolige oplysninger, eksempelvis CPR-nummer, oplysninger om indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold, oplysninger om interne familieforhold, herunder for oplysninger om for eksempel selvmordsforsøg og ulykkestilfælde.

Registrerede

Alle personer, hvis oplysninger er registreret hos os, fx kunder, medarbejdere og leverandører

Behandling af data

Alt hvad virksomheden gør med data, inklusiv opbevaring og sletning

Dataansvarlig

Den, der beslutter formål, omfang og metoder til behandling af persondata

Databehandler

Den, der behandler data på vegne af den dataansvarlige, fx et firma, som håndterer løn eller en cloudtjeneste

 

2.    Organisering og ansvar

Denne Persondatapolitik gælder for alle afdelinger, men det kan være nødvendigt at indføre specifikke instrukser i specifikke afdelinger. I så fald skal disse instrukser være i overensstemmelse med persondatapolitikken, have en klar ansvarsfordeling og en fast plan for opdatering.

Ansvaret for medarbejdernes overholdelse af denne Persondatapolitik hviler hos ledelsen. Kontrol med overholdelse af Persondatapolitikken skal dokumenteres skriftlig og opbevares på [indsæt sted fx fildrev/mappe]. Hvis kontrollen viser, at der har været episoder, hvor Persondatapolitikken ikke er blevet overholdt, er det afdelingslederens opgave at afhjælpe problemet.

 

3.    Retningslinjer

Det følgende er de konkrete regler og retningslinjer, som Jysk VikarService skal følge i forbindelse med behandling af persondata. Instruksen er baseret på Databeskyttelsesforordningens og Databeskyttelseslovens krav og vil sammen med Informationssikkerhedspolitikken og den udarbejdede dokumentation sikre virksomhedens efterlevelse af forordningen.

Hvert element i instruksen er delt op i:

 • Formål (hvorfor gør vi det)
 • Procedure (hvordan gør vi det)
 • Kontrol (har vi nu også gjort det)

 

3.1 Sikring af lovlig grundlag/hjemmel

Formål:         Der er et lovligt grundlag for at behandle data

Procedure:   Før en databehandling påbegyndes, skal der ske en afklaring af den lovlige hjemmel. Dette gøres af ejeren af processen i samarbejde med afdelingslederen. Som hovedregel vil virksomheden i forbindelse med kunder og leverandører anvende hjemlen opfyldelse af kontrakt og ved medarbejdere hjemlerne samtykke, interesseafvejning eller retlig forpligtelse. Opstår der tvivl om den lovlige hjemmel henvender man sig til ledelsen. Hvis et lovlig grundlag ikke kan identificeres, igangsættes behandlingen ikke.

Det lovlige grundlag for behandlingen dokumenteres sammen med den pågældende proces i fortegnelsen over behandlingsaktiviteter.

Underskrevne/accepterede samtykkeerklæringer opbevares i Temponizer.

Kontrol:           Alle behandlingsaktiviteter gennemgås årligt, hvor den lovlige hjemmel revurderes.

 

3.2 Sikring af formål og at data er relevante

Formål:         Oplysninger som indsamles, er baseret på et klart formål og omfatter ikke mere, end hvad der kræves til opfyldelse af formålet med behandlingen.

Procedure:   For hver behandlingsaktivitet bliver det klart defineret hvilke personoplysninger, som er relevante for formålet, og det sikres, at der ikke indsamles flere oplysninger end nødvendigt for at understøtte dette formål. Formålet med behandlingen af personoplysninger, samt hvilke typer personoplysninger, der behandles for hver behandlingsaktivitet, er defineret i ”Fortegnelsen over behandlingsaktiviteter”

I tilfælde hvor det kan være i virksomhedens interesse at indsamle flere oplysninger end nødvendigt, skal der med hjælp fra juridisk afdeling udarbejdes en samtykkeerklæring jf. afsnit 3.1.

Kontrol:        Alle behandlingsaktiviteter gennemgås årligt, hvor kategorier af indsamlede oplysninger sammenholdes med formålet, med henblik på at sikre, at oplysningerne stadig er nødvendige for formålet.

 

3.3 Sikring af oplysningspligt

Formål:         Sikre gennemsigtigheden af virksomhedens behandling af personoplysninger, samt de registreredes viden om deres rettigheder.

Procedure:   Ved ansættelsen bliver medarbejderne via deres ansættelseskontrakt på en letforståelig måde informeret om:

 • hvem der er dataansvarlig og dennes kontaktoplysninger, samt kontaktoplysninger på en eventuel Data Protection Officer,
 • formålet med behandling af data
 • hjemmel for behandling, samt legitime interesser som forfølges af virksomheden
 • eventuelle andre modtagere af data, herunder overførsel til tredjelande
 • opbevaringsperiode for data
 • den registreredes rettigheder i forhold til data (indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling og dataportabilitet).
 • retten til at tilbagekalde et eventuelt afgivet samtykke
 • retten til at klage til Datatilsynet
 • at de har pligt til at afgive oplysninger og konsekvenser ved ikke at gøre det
 • hvor oplysningerne er indhentet, hvis dette ikke er direkte fra den registrerede selv
 • omfanget af automatiske afgørelser, herunder profilering og logikken bag

Hvis virksomheden senere ønsker at behandle oplysninger til et andet formål end oplyst til den registrerede, bliver den registrerede oplyst om dette før den nye behandling igangsættes.

For at oplyse kunder og samarbejdspartnere udformes der en tekst, indeholdende de ovenstående punkter, til firmaets hjemmeside. Et link til denne tekst afgives elektronisk (fx pr. mail) eller via telefon til den registrerede ved første kontakt.

Kontrol:        Der sendes en gang pr. kvartal en mail rundt for at sikre sig, at alle medarbejderne opfyl                       des oplysningspligten via deres signatur.

 

3.4 Sikring af retten til indsigt

Formål:         Sikre at den registrerede kan få indsigt i de oplysninger, som behandles om dem

Procedure:   Ved henvendelse skal den registrerede, uden unødigt ophold, på en let forståelig måde have indsigt i de oplysninger, som er registreret om den pågældende, herunder:

 • formålet med behandling af data
 • hvilke kategorier af oplysninger, som behandles
 • eventuelle andre modtagere af data, herunder overførsel til tredjelande
 • opbevaringsperiode for data
 • den registreredes rettigheder i forhold til data (indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling og dataportabilitet)
 • retten til at klage til datatilsynet
 • hvor oplysningerne er indhentet, hvis dette ikke er direkte fra den registrerede selv
 • omfanget af automatiske afgørelser, herunder profilering og logikken bag

En medarbejder, der modtager et ønske om indsigt skal hurtigt muligt kontakte ledelsen. Oplysninger udleveres i papirform eller almindelige anvendt elektronisk form, baseret på hvilket format, den registrerede ønsker.

Det sikres, at den, der meddeles oplysninger til, er rette person. Der må kun udleveres oplysninger, når vedkommende har legitimeret sig, eller når der på anden måde er skabt sikkerhed for, at den, der fremsætter en indsigtsbegæring, er identisk med den person, som oplysningerne vedrører eller er i besiddelse af en fuldmagt fra denne.

Telefoniske henvendelser

Ved telefoniske henvendelser skal det sikres, at der kun gives oplysninger til rette person. Det kan f.eks. være nødvendigt at stille kontrolspørgsmål, fx spørge efter adresse og CPR-nr., eller foretage en kontrolopringning til et telefonnummer for at sikre, at det er den rette person, som anmoder om oplysningerne. Hvis medarbejderen ikke kan få den nødvendige sikkerhed, må oplysningerne i stedet sendes pr. post til den adresse, der er registeret på vedkommende.

Henvendelser via brev og e-mail

Hvis navn og adresse i brevet/e-mailen er identisk med de oplysninger, som i forvejen fremgår af systemet, kan oplysningerne normalt sendes til den registrerede på den registrerede post- eller e-mailadresse. Er dette ikke tilfældet, bør forholdet undersøges nærmere.

Kontrol:        Henvendelser vedrørende indsigt bliver gennemgået hver måned for at sikre, at henvendelser er blevet imødekommet uden unødigt ophold.

 

3.5 Sikring af retten til berigtigelse

Formål:         Sikre, at de registrerede kan få berigtiget deres oplysninger

Procedure:   Ved henvendelse fra den registrerede skal virksomheden berigtige/rette eventuelle forkerte eller vildledende oplysninger om den pågældende.

En medarbejder, der modtager besked om at der behandles forkerte oplysninger, henvender sig til ledelsen som sørger for at korrigere oplysningerne. Den registreredes identitet bliver sikret før oplysninger rettes, jf. afsnit 3.4.

Kontrol:        Henvendelser vedrørende berigtigelse bliver gennemgået hver måned, hvor det tjekkes at oplysninger er blevet rettet i systemet.

 

3.6 Slettepligt og sikring af retten til at sletning

Formål:         Oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige for formålet med behandlingen, og                       sikring af at kunne imødekomme den registreredes ret til sletning

Procedure:   I ”Fortegnelsen over behandlingsaktiviteter” er der taget stilling til opbevaringsperioder for hver behandlingsaktivitet.

Personoplysninger opbevares centralt på dertil indrettede drev og systemer for at mindske spredning af personoplysninger i organisationen og effektivisere sletteprocessen. Hvis medarbejderne har behov for midlertidigt at have personoplysninger liggende lokalt på deres maskiner eller skriveborde, skal disse fjernes så snart arbejdet er udført.

Det sikres, at oplysninger også slettes hos eventuelle databehandlere.

Oplysninger slettes løbende:
Medarbejdere sletter løbende e-mails indeholdende personoplysninger, når disse er arkiveret andre steder, eller ikke længere er nødvendige for formålet med behandlingen.

Medarbejderne makulerer løbende fysiske dokumenter med personoplysninger, når disse ikke længere er nødvendige for formålet med behandlingen.

Der er opsat automatisk sletning i mailsystem efter 90 dage.

De ansvarlige for systemer indeholdende personoplysninger sletter/uigenkaldeligt afidentificerer løbende oplysninger i systemerne, som ikke længere er nødvendige for formålet med behandlingen.

Før oplysninger slettes, sikres det, at oplysningerne ikke er nødvendige at opbevare i henhold til andre lovgivninger, herunder bl.a. bogføringsloven.

Medarbejderoplysninger

Persondata på medarbejdere skal slettes når de ikke længere har et formål med opbevaring.

 • Kriterier for sletning af medarbejderdata
  • Når en medarbejder fratræder, lukkes medarbejderens adgange til virksomhedens systemer.
  • Ved fratrædelse gennemgås personalemappen, og sletter ikke-relevante dokumenter og oplysninger.
  • Senest 5 år efter medarbejderen er fratrådt slettes alle oplysninger vedr. medarbejderen, dog kan der være undtagelser hvis der er en aktuel retssag.
  • Dokumentation i forbindelse med arbejdsskader kan gemmes i op til 40 år.

 

Kundeoplysninger

Kundeoplysninger skal slettes når de ikke længere har et formål med opbevaring.

 • Kriterier for sletning af kundedata:
  • Bliver vi opmærksom på at der er en ny kontaktperson opdateres dette så snart vi er blevet bekendt med ændringerne.
  • Kunden slettes når de ikke har gjort brug af vores vikarservice i 3 år

 

 

 

Vikaroplysninger

Kundeoplysninger skal slettes når de ikke længere har et formål med opbevaring.

 • Kriterier for sletning af kundedata:
  • Bliver vi opmærksom på at der er en ny kontaktperson opdateres dette så snart vi er blevet bekendt med ændringerne.
  • Slettes 2 måneder efter at en vikar er blevet gjort inaktiv af Jysk Vikarservice.
  • Når en vikar selv anmoder herom.

 

 

Samarbejdspartnere- og leverandøroplysninger

Oplysninger på leverandører og samarbejdspartnere skal slettes når de ikke længere har et formål med opbevaring.

 • Bliver vi opmærksom på at der er en ny kontaktperson opdateres dette så snart vi er blevet bekendt med ændringerne.
 • Når vi ikke har været aktivitet i 2 år.

 

Ansøgere

Ansøgning og CV skal slettes såfremt det ikke er lykkes Jysk VikarService at få kontakt med ansøgeren tre gange.  

Retten til at blive glemt:
Når en registreret henvender sig med et ønske om at blive slettet skal dette oplyses til ledelsen, som foretager sletningen uden unødigt ophold, efter at have sikret sig at formålet med behandlingen af oplysningerne ikke længere er til stede. Det skal hermed sikres, at den registrerede ikke har nogle udeståender med virksomheden, før sletningen foretages. Medarbejderne, som håndterer anmodningen om sletning, orienterer den pågældende registrerede om årsagen til, at anmodningen om sletning ikke kan imødekommes helt eller delvist, fx hvis det ikke er muligt at servicere kunden uden personoplysningerne. Den registrerede skal til enhver tid kunne få slettet oplysninger, som er indsamlet baseret på samtykke. Den registreredes identitet bliver sikret før oplysninger slettes, jf. afsnit 3.4.

 

3.7 Sikring af retten til begrænset behandling

Formål:         Begrænse behandlingen af personoplysninger, til kun opbevaring

Procedure:   Når en registreret henvender sig og kræver at behandlingen af vedkommendes oplysninger begrænses, skal ledelsen straks oplyses herom. Behandlingen af personoplysningerne begrænses til blot at opbevare oplysningerne indtil forholdet som er grundlag for den begrænsede behandling løses. Den registreredes identitet bliver sikret før behandlingen begrænses, jf. afsnit 3.4.

Kontrol:        Henvendelser, som resulterede i begrænset behandling gennemgås løbende for at kontrollere, at virksomheden har begrænset behandlingen til blot opbevaring og at det blev gjort indenfor rimelig tid.

 

3.8 Sikring af retten til dataportabilitet

Formål:         At personlysninger som behandles automatisk kan udleveres eller overføres i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

Procedure:   Når en registreret henvender sig med et ønske om at få udleveret eller overført personlysninger, rettes der straks henvendelse til ledelsen som baseret på den registreredes ønske enten udleverer materialet i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format eller, hvis teknisk muligt, overfører oplysningerne til en ny dataansvarlig, ønsket af den registrerede. Den registreredes identitet bliver sikret før oplysninger udleveres eller overføres, jf. afsnit 3.4.

Kontrol:        Henvendelser om dataportabilitet gennemgås løbende for at kontrollere, at virksomheden eksporterer data korrekt og at det bliver gjort indenfor rimelig tid.

 

3.9 Sikring af retten til indsigelse

Formål:         Imødekomme den registreredes ret til indsigelse

Procedure:   Når en registreret oplyser, at denne ikke ønsker at vedkommendes oplysninger behandles, skal der straks rettes henvendelse til ledelsen, som derefter vurderer anmodningen og igangsætter relevante handlinger baseret på udfaldet af vurderingen. Den registreredes identitet bliver sikret før behandlingen eventuelt stoppes, jf. afsnit 3.4.

 

3.10 Databehandleraftaler

Formål:         Sikring af, at der etableres databehandleraftaler med andre juridiske enheder, som behandler personoplysninger på vegne af os.

 

Procedure:   Der er indgået databehandleraftaler med samtlige juridiske enheder, der behandler personoplysninger på vegne af os.

Hver gang der indgås en ny aftale med en samarbejdspartner, vurderes det, om ydelsen involverer behandling af personoplysninger på vegne af os. Hvis dette er tilfældet, indgås der en databehandleraftale.

Der udføres løbende kontrol med databehandlerne ved indhentning af erklæringer om at databehandleraftalen overholdes.

Databehandleraftalerne gemmes centralt på GDPR-portalen

Hvis en medarbejder i det daglige bliver opmærksom på fejl eller mangler i en databehandlers håndtering af personoplysninger, skal medarbejderen gøre nærmeste leder opmærksom på problemet. Lederen skal herefter undersøge problemet og eventuelt foretage den nødvendige opfølgning. Den øverste IT-ansvarlige i virksomheden inddrages i fornødent omfang, men orienteres som minimum.

Kontrol:        Hvert år indhentes en revisorerklæring fra databehandlerne vedrørende behandling af persondata, hvor eventuelle observationer gennemgås og vurderes.

 

3.11 Sikring af dokumentation

Formål:         Imødekomme Databeskyttelsesforordningens krav om fortegnelse over behandlingsaktiviteter og konsekvensanalyse

Procedure:   Virksomheden har etableret en fortegnelse over behandlingsaktiviteter, som kan findes på GDPR portalen. Fortegnelsen opdateres løbende, når der sker ændringer i virksomhedens behandlingsaktiviteter.

Medarbejderne er instrueret i at opdatere fortegnelsen i tilfælde af ændringer til deres behandlingsaktiviteter.

For hver behandlingsaktivitet er der foretaget en risikovurdering baseret på sandsynligheden for at personoplysninger mister fortrolighed, integritet eller tilgængelighed, samt hvilken konsekvens det har for den registrerede.

 

Risikovurderingen revurderes 1 gang årligt og for høj risiko områder udarbejdes der en handlingsplan for nedsættelse af risiko. Hvis risikoen ikke kan nedsættes, konsulteres Datatilsynet.

 

3.12 Datasikkerhed

Formål:         Der er etableret fornødne organisatoriske og tekniske foranstaltninger mod at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller går tabt.

Procedure:   Begrænsning af adgangen til elektronisk persondata
Alle systemer/drev, der indeholder personoplysninger er omfattet af begrænset adgang, således at det kun er de medarbejdere, der har behov for adgangen til at udføre deres arbejde, der har adgang til systemer/drev med personoplysninger.

Mails med personoplysninger
Mails med personoplysninger er begrænset til et absolut minimum. Følsomme og fortrolige personoplysninger der skal sendes via mail, skal sendes krypteret.

Kontrol:        Hvert kvartal gennemgår afdelingsledere liste over interne medarbejdere med adgang til systemer og mapper med personoplysninger med henblik på at verificere, at kun de nødvendige medarbejdere har adgang til systemer og mapper indeholdende personoplysninger.

 

3.13 Fysisk sikkerhed

Formål:         Der er forholdsregler, der sikrer mod uvedkommendes adgang til lokaler, hvor der foregår behandling af personoplysninger.

Procedure:   Områder med adgang til personoplysninger sikres således, at uvedkommende ikke kan få adgang til disse. Det sker ved at opbevare personoplysninger i aflåste skabe, når lokalet ikke er under opsyn. Løbende, afhængig af mængden af bilag, kan personoplysninger fra aflåste skabe arkiveres i et aflåst arkiveringsrum.

Alle medarbejdere skal låse deres PC, når arbejdsstationen forlades, også kortvarigt. Medarbejdere er underlagt en clean desk politik, som indebærer at medarbejderne skal fjerne alle dokumenter fra deres skrivebord når de forlader arbejdspladsen. Derudover er skal de følge en front down politik, som indebærer at dokumenter med personoplysninger vendes med den blanke side op eller på anden måde afdækkes, når medarbejderen efterlader dokumenter på arbejdsstationen.

For yderligere oplysninger om fysisk sikkerhed henvises til virksomhedens informationssikkerhedspolitik.

Kontrol:        Den økonomiansvarlige skal hvert år i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab sikre, at der er maks. 5 år gamle dokumenter. Ældre dokumenter destrueres.

 

3.15 Print og dokumenter med personoplysninger

Formål:         Personlige oplysninger må ikke ligge frit tilgængeligt i papirform.

Procedure:   Print med personoplysninger må ikke efterlades i printeren, og skal hentes så snart de er printet.

Papirdokumenter, der indeholder personoplysninger, må i arbejdstiden ikke opbevares uden opsyn af en medarbejder.

Alle henvendelser (breve i papirformat, print af e-mails, papirlapper m.v.), som indeholder personoplysninger skal efter endt brug makuleres.

Kontrol:        Lederne skal løbende være opmærksomme på, at der ikke ligger print med personoplysninger i printrummet, eller at der ligger dokumenter og papir ved arbejdspladserne indeholdende personoplysninger.

 

3.16 Sikring af medarbejder awareness

Formål:         Demonstrere at medarbejdere er bekendt med reglerne for behandling af persondata.

Procedure:   Samtlige medarbejdere i Jysk VikarService skal underskrive en tavshedserklæring ved deres ansættelse.

Alle nye medarbejdere skal i forbindelse med deres ansættelse gøres bekendt med regler for behandling af personoplysninger og IT-sikkerhed.

Kontrol:         I forbindelse med ansættelsen skriver medarbejderen under på, at vedkommende har læst og forstået en instruks for behandling af persondata

 

3.17 Notifikation ved brud på datasikkerheden

Formål:         Datatilsynet, og under visse omstændigheder, den registrerede, bliver ved brud på datasikkerheden notificeret om muligt indenfor 72 timer efter et brud er konstateret

Procedure:   Brud på datasikkerheden er defineret som en hændelse, der resulterer i, at der sandsynligvis er en risiko for, at personoplysninger er blevet udsat for uautoriseret adgang eller er gået tabt.

                      Hvis en medarbejder opdager brud på datasikkerheden, meddeles dette straks til ledelsen, som indenfor 72 timer, om muligt, skal have overblik over bruddet. Ledelsen samler i samarbejde med de eventuelt implicerede medarbejdere oplysninger omkring hændelsen, berørte datakategorier, antal lækkede data records, sandsynlige konsekvenser og hvilke tiltag, der er iværksat for at imødegå bruddet, som anmeldes til datatilsynet indenfor 72 timer via deres hjemmeside.

                     

Brud der sandsynligvis medføre en risiko for, at personoplysninger er blevet udsat for uautoriseret adgang eller er gået tabt, anmeldes til Datatilsynet.

Alle brud på sikkerheden noteres i Databrudsloggen.

Hvis sikkerhedsbruddet er af sådan karakter, at det er nødvendigt at informere de registrerede, gøres dette via mail.

Hvis virksomheden ikke har kontaktoplysningerne på de registrerede sker orienteringen offentligt via datatilsynets hjemmeside.

For virksomhedens procedurer omkring sikring mod og identificering af brud henvises til Informationssikkerhedspolitikken.

 

3.18 Privacy by Design og Privacy by Default

Formål:         Imødekommelse af Databeskyttelsesforordningens krav om Privacy by design and default

Procedure:   Ved udvikling eller anskaffelse af nye it-systemer er virksomheden opmærksom på, at systemerne er sikre og at de understøtter opdeling af adgangsrettigheder, således at personoplysninger kan beskyttes mod uautoriseret adgang og tab.

Medarbejderne må ikke benytte tjenester til behandling af personoplysninger som ledelsen ikke har godkendt, herunder bl.a. private mail-applikationer, sin egen cloudløsning eller programmer, som kan downloades fra nettet til behandling af personoplysninger.

Senest ændret d. 22.03.2019

Jysk Vikarservice anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Disse informationer deles med tredjepart. Når du fortsætter brugen af jvs.dk eller klikker "OK" samtykker du til Jysk Vikarservices privatlivspolitik.
Ok